9 de juliol de 2015

Índex

 • Parts bàsiques
 • Documentació amb Roxygen2
 • Afegir dades, NEWS, vignette
 • Incloure codi Java i/o C++
 • Test amb el package testthat
 • Control de versions amb git i github

Referències

Les parts bàsiques

 • DESCRIPTION: Informació bàsica del package
 • NAMESPACE: Gestió de les funcions a importar o exportar
 • \man: On s'inclou la documentació
 • \R: On s'inclouen les funcions

El fitxer DESCRIPTION

Package: rugbcn
Version: 0.0-1
Date: 2015-07-09
Title: El primer package a rugbcn
Authors@R: c(person("Lluis", "Ramon", role = c("aut", "cre"),
       email = "lluis.ramonr@some.domain.net"),
     person("Aleix", "Ruiz de Villa", role = "aut"))
Author: Lluis Ramon [aut, cre],
 Aleix Ruiz de Villa [aut]
Maintainer: Lluis Ramon <lluis.ramonr@some.domain.net>
Depends: R (>= 3.1.0), ggplot2
Imports: ggmap
Suggests: MASS
Description: Explicacio mes detallada del que fa el teu package. 
       Perque pot ser util, que permet fer i com.
License: GPL (>= 2)

El fitxer NAMESPACE

Gestió de les funcions a importar o exportar

 • export(function)
 • import(pkg)
 • importFrom(pkg, function)

Els fitxers de documentació

 • Acaben amb .Rd (R documentation)
 • Llenguatge de marques propi semblant a LaTeX
 • Tags per cada secció amb el nom
  • \name, \alias, \title, \arguments,
  • \description, \examples, \usage
 • Per exemple: \title{Quadrat d'un vector d'elements}
 • Es simplifica amb el package Roxygen2

Crear un package amb RStudio

 • File -> New Project -> New Directory -> R Package Type

Exercici

 • Crear el primer package amb un RStudio project
 • Documentar el DESCRIPTION. Afegir packages a Import i Depends.
 • Afegir una funció d'R
 • Documentar la funció
 • Actualitzar el NAMESPACE
 • Build del package. Prova les funcions i mira la documentació.
 • Extra: Executa search(). Hi ha els packages d'Imports o Depends?

Package Roxygen

 • Documentació junt amb el codi
  • Menys incoherències entre documentació i codi
  • Més fàcil de mantenir la documentació
 • Evita deixar tota la documentació al final
 • Actualitza automàticament el NAMESPACE

Funcionament

 • La documentació va precedida per #'
 • Els tags del .Rd tenen equivalents de l'estil @tag
 • Per exemple, \description passa a ser @description
 • Configurar RStudio per generar documentació amb Roxygen2
 • Build -> Configure Build Tools

Funcions comunes

 • @name nom de la funció
 • @title títol de la funció
 • @param nom i explicació dels paràmetres
 • @author autor de la funció
 • @note aclariments o informació complementaria de la funció
 • @export funció a exportar al NAMESPACE
 • @import funcions o packages a importar al NAMESPACE
 • @examples exemples del funcionament de la funció
 • @return explicació del resultat de la funció

Caràcters i text especials

Relacionats amb tag de roxygen, comentari o escapament de \(\\LaTeX\)

 • Per afegir @ usar @@.
 • Per afegir % usar \%.
 • Per afegir \ usar \\.

Incloure negreta, enllaços, codi, etc.

Data

 • Carpeta nova \data
 • Afegir dades en un .RData, .txt, .csv, .R
 • Recomanable fer servir .RData
 • Es carreguen amb la funció data
 • Per exemple: data("mtcars")

Documentar les dades

 • Afegir-ho com a fitxer codi R
 • Acabar-ho amb el nom del dataset. Abans @docType data
 • No afegir @export
#' Mil primers quadrats
#' 
#' Dataset que conte els primers mil quadrats
#' 
#' @format Un vector de longitud mil
#' @source \url{http://www.origen.milQuadrats.cat}
"milQuadrats"

Documentar el package

 • No obligatori però recomanable
 • Crear un fitxer nom-package.R
 • Afegir @docType package
 • Afegir NULL al final
 • Lloc adequat per incloure imports
#' Quadrat
#' 
#' @name quadrat
#' @import ggplot2
#' @docType package
#' @aliases quadrat quadrat-package
NULL

El fitxer NEWS

 • Afegir fitxer amb nom NEWS a l'arrel
 • Sense extensió
 • Utilitzar la funció news(package = "pkgName")

Vignette

 • Crear una carpeta \vignettes
 • Opció vignettes amb Sweave .Rnw
 • Opció vignettes amb Rmarkdown i knitr .Rmd:
  • Cal afegir VignetteBuilder: knitr a DESCRIPTION
  • Cal afegir Suggests: knitr a DESCRIPTION
  • Cal afegir el següent codi al .Rmd
<!-- %\VignetteEngine{knitr::rmarkdown}
   %\VignetteIndexEntry{tutorial_name} -->
 • Fer un Build Source -> Install package_name.tar.gz.
 • browseVignettes(package = 'package_name')

Exercici

 • Actualitzar el codi amb roxygen2
 • Afegir dades al package
 • Documentar les dades amb roxygen2
 • Crear el fitxer de documentació del package
 • Extra: Afegir un fitxer NEWS
 • Extra: Afegir una vignette simple

Incloure codi en JAVA

 • Bona referència: helloJavaWorld package
 • Usar la llibreria rJava
 • Afegir els .jar files a inst/java
 • La documentació dels fitxers java
 • Afegir funció d'R .onLoad:
.onLoad <- function(libname, pkgname) {
 # Load Java dependencies (all jars inside the java subfolder)
 .jpackage(name = pkgname, jars = "*")
}
 • Utilitzar funcions .jnew i jcall per cridar les funcions dels .jar

Incloure codi en C++

 • Al crear package seleccionar el tipus w/ Rcpp
 • Si tens algun dubte pregunta Aleix o Roc.

Package testhat

 • Detallat a l'article de R-Journal
 • Scripts en R i comencen per test-.
 • Guardar-los a la carpeta tests/testthat.
 • Funcions test_that i expect_XXX.
  • On XXX: equal, error, is, true, null, etc.
 • Per exemple:
test_that("Funcionament correcte calQuadrat", {
 expect_equal(calQuadrat(1), 1)
 expect_equal(calQuadrat(2), 4)
})

test_that("Error quan passes no numeric arguments", {
     expect_error(calQuadrat("a"))
})

Control de versions

 • git
  • Dissenyat per Linus Torvalds
  • Usat pel desenvolupament de Linux
  • Fa copies només dels canvis
  • Mantens tot l'històric de canvis
 • github: Servei al núvol de git
 • Per aprendre git i github curs on-line Try-github
 • RStudio integra git, dins opcions de projectes, inclosos els packages.

Gracies